مجله اقتصاد رفتاریدرباره ما - مجله اقتصاد رفتاری

ما در مجله اقتصاد رفتاری سعی داریم فضایی ایجاد کنیم،تا با استفاده از مطالب علمی و تخصصی در حوزه اقتصاد رفتاری و روانشناسی سطح آگاهی جامعه و مخصوصا صاحبان کسب و کار را ارتقا دهیم.و با کاربردی کردن این مفاهیم در کسب و کار های مختلف به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.